Obr.9: Nálezy raně novověkých keramických plastik ze...

Obr.9: Nálezy raně novověkých keramických plastik ze zásypu příkopu novoměstského opevnění.