czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

31. 08. 2011

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V HAINBURGU NAD DUNAJEM


V průběhu srpna realizovala společnost ARCHAIA zajímavý archeologický výzkum v historickém jádru starobylého rakouského města Hainburg an der Donau (obr.1). Tento projekt představuje první samostatnou archeologickou akci prováděnou českou oprávněnou organizací na území jiného státu (byť v rámci EU).


Podnětem k realizaci zjišťovacího archeologického výzkumu nebyla v tomto případě standardní komerční akce spojená s plánovanou výstavbou nového objektu, ale projekt revitalizace a zpřístupnění památkově hodnotných situací v areálu zaniklého městského hradu – "Schützenhof", připravovaný nadací Sparkasse Privatstiftung Hainburg (obr.2). Cílem celého projektu bylo zjistit (pomocí čtyř ručně kopaných sond) detailní stratigrafickou situaci v zájmovém areálu, která by investorovi umožnila upřesnit stávající architektonický projekt. K dílčím cílům přitom patřilo např. zachycení jižního průčelí zaniklého románského paláce a zjištění stavu zachování jeho interiérových prostor (obr.3-5). V linii městské fortifikace pak zejména zachycení jeho stavebního horizontu a případných komunikačních zón v jeho bezprostředním sousedství (obr.9-14).
Devítičlenný realizační tým (složený z pracovníků společností Archaia, o.s. a Archaia Praha o.p.s.) pod vedením PhDr. Petra Juřiny odkryl a zdokumentoval v průběhu patnácti pracovních dnů řadu pozoruhodných situací i movitých nálezů náležejících zejména období vrcholného až pozdního středověku (13.–15. stol.). K zásadním přínosům patří především odkrytí mohutného stavebního horizontu hainburgských městských hradeb (1. pol. 13. stol., obr.12) a základové partie jižní obvodové zdi románsko-gotického rezidenčního paláce – "Theodorapalast" (okolo pol. 13. st., obr.7), jehož interiér prodělal (podle aktuálních zjištění v sondě S1, obr.6) ještě v průběhu středověku pestrý stavební vývoj. Mimořádně zajímavý nález představuje také zachycení staršího stětovaného komunikačního horizontu (antický či pravěký) u paty středověké hradební věže – "Halterturm" (obr.8). Z množství standardních movitých nálezů (keramické fragmenty, kosti, zlomky želez,...) kvalitativně vyčnívá železná ostruha, zlomek nože a dobové mince. Po ukončení terénní fáze vstoupil výzkum v těchto dnech do etapy zpracování, které bude dokončena v horizontu několika následujících měsíců.

Podívejte se na krátké video o našem výzkumu:
Hainburg-Schützenhof

P. Juřina - M. Vyšohlíd
ilustrační fotografie