czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

11. 10. 2011

Zjišťovací archeologický výzkum Na Poříčí 48


Zjišťovací archeologický výzkum v ulici Na Poříčí 48 (čp. 1054, proluka vedle KFC) proběhl v 2. polovině září a počátkem října 2011, z důvodů plánované výstavby multifunkčního domu, jehož stavba bude realizována firmou Metrostav, a.s.


Na původně nezastavěných parcelách (parc. č. 220/1, 222/4 a 223/2) vyrostl v průběhu novověku dům, který byl podsklepen pouze v severní části svého půdorysu (při uliční čáře). Přítomnost sklepů předpokládaná písemnými a ikonografickými prameny byla potvrzena také archeologickým výzkumem. Po odstranění betonových povrchů a kamenných dlažeb bylo na pozemku budoucí stavby vyměřeno a realizováno pět lineárních sond probíhajících v severojižním směru (obr. 1, 2, 4). Značné zničení plochy mladšími zásahy potvrdil fakt, že štěrkopísky pleistocenní říční terasy vystupovaly téměř všude až k současnému povrchu a dochovány tak zůstaly především zahloubené objekty. Celkem bylo zachyceno 27 objektů, z nichž většina patřila novověkým až recentním jámám na těžbu říčních písků a štěrkopísků a výkopům inženýrských sítí (16.-20. století; obr. 5, 6, 8). V druhotné pozici se v těchto objektech nacházely také nálezy pravěkého a středověkého stáří (např. dvojice pozdně středověkých železných ostruh z výkopů pro hromosvody, obr. 3).
Při západním okraji pozemku (sonda č. 1) byl odkryt kamenný věnec pravděpodobně novověké studny (obr. 7). Mezi sondami č. 4 a 5 byl pak odkryt objekt nejspíše obdélného půdorysu, který keramické zlomky z jeho výplně datují někam do průběhu 13.-15. století. V tomto případě se nejspíše jedná o zahloubené partie hospodářské či obytné zástavby, nebo o torzo další studny (jímky). Pro tuto variantu by mohlo svědčit nepatrné torzo kamenné destrukce. Výzkum bude v další etapě probíhat exkavací výplní zmíněných nejstarších zahloubených objektů – tedy studny a domu.
Sylwester Chmielowiec
ilustrační fotografie