czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

02. 01. 2012

Zjišťovací výzkum v Michli


V termínu od 5. do 16. prosince 2011 proběhl v sousedství křižovatky ulic Záběhlické a Chodovské archeologický zjišťovací výzkum vyvolaný plánovanou výstavbou Obchodního centra Michle. Na nezastavěném pozemku tak archeologové vystřídali Bob Navarro Cirkus King, který zde bavil malé i velké návštěvníky v průběhu loňského listopadu.


Na ploše sledovaného pozemku bylo vyměřeno a realizováno celkem sedm lineárních sond v délce 15 až 45 m. Celková délka sond činila 160 m a z bezpečnostních důvodů jejich šířka oscilovala v rozmezí 1–4 m (sondy byly ve svrchních partiích dodatečně svahovány z důvodů velké mocnosti navážek a nebezpečí sesutí jejich profilů). Dle geologického posudku Jana Zavřela, který lokalitu navštívil, zde byla potvrzena existence zaniklé vodoteče ve směru S–J s jejím vyústěním do Botiče, jehož tok se nachází jižně od zkoumané plochy. Na obou stranách vodoteče byla pod vrstvami recentních navážek dokumentována tmavá hlinitojílovitá vrstva, pod kterou bylo zachyceno podloží tvořené písčitými jíly a vátými žlutohnědými písky. Po kresebné a fotografické dokumentaci proběhlo vzorkovaní jednotlivých vrstev i holocenního půdního typu, do kterého byly v sondách č. 1, 4 a 6 zahloubeny objekty pravěkého stáří. Pozitivní zjišťovací výzkum zde tak nejspíše zachytil pravěkou lokalitu v blízkosti Botiče.
Sylwester Chmielowiec
ilustrační fotografie