czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

07. 03. 2012

Jihlavské memorandum v roce 2012


Novela archeologické části zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči dospěla do závěrečné fáze legislativního procesu. Jaká tedy vlastně je ?


Dokumenty:
Jak psáno výše, novela archeologické části památkového zákona je již téměř hotova a dalo by se říci, že její postupná příprava nevyrušila většinu archeologické obce z letargie. Předložené výsledky v paragrafovaném znění však o to více čeří vody v současné době, kdy je již minimální prostor pro případné zásadní změny či korekce. Reakce jsou místy hysterické a vedené představou, že pokud bude tato nová podoba části zákona o památkové péči schválena, archeologie jako vědní obor definitivně v našich zemích končí.
V současné době je náš obor rozdělen minimálně do dvou proudů (stranou ponechávám ty, kterým je to zcela volné). Jedni hřímají nad nesmyslností jednotlivých ustanovení novely a jejich likvidačním charakteru ve snaze novelu smést ze stolu a pokračovat podle starých not. Druhá skupina sice chápe problematičnost některých ustanovení a paragrafů, ale domnívá se, že v některých případech novela přináší zlepšení stávající právní normy.
Z tohoto důvodu se na počátku března opět po roce sešla skupina archeologů sdružená okolo tzv. „Jihlavského memoranda“, aby zhodnotila novou právní úpravu z hlediska jednotlivých bodů, které byly formulovány před rokem v této výzvě. Konstatovali jsme, že novela v mnoha směrech sice konzervuje současnou podobu legislativního rámce, ale v převážné většině bodů memoranda přináší naději na zlepšení současného neuspokojivého stavu našeho oboru. Své pocity jsme shrnuli výše (viz odkaz na "jihlavska_vyzva_2012"), ve formě komentovaných dílčích bodů k původním bodům tzv. „Jihlavského memoranda“.
Domníváme se, že předložená novela má právo na další existenci a připomínky archeologické obce by měly být následně předkládány v průběhu pokračování legislativního procesu především ve formě konkretizací prováděcích předpisů či vyhlášek a poslaneckých iniciativ.
Předkládání návrhů k možným dílčím úpravám novely musí být zcela konkrétní a především za nimi musí stát jednotná archeologická obec. Rozpory uvnitř našeho oboru ve vztahu k  novele památkového zákona nabývají na síle a poškozují obraz i pozici celého oboru navenek.
Abychom mohli společně hledat a případně najít společná a konstruktivní východiska současné situace, dovolují si Vás pracovní skupiny Jihlavská výzva a Iniciativní skupina archeologů při Veřejné archeologii o.s. pozvat na setkání k této problematice, které se uskuteční ve čtvrtek 15. března v 11.00 v přednáškovém sále Muzea hlavního města Prahy.

Program:
1) Zhodnocení novely památkového zákona s ohledem na aktuální potřeby oboru.
2) Formulace podnětů pro další fázi legislativního procesu.

S pozdravem za organizátory

Vojtěch Kašpar Michal Bureš
David Merta Jaroslav Peška
Jaroslav Podliska Miroslava Šmolíková


Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie