czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

12. 12. 2013

Skončila třetí a závěrečná etapa záchranného archeologického výzkumu při výstavbě Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě.


V měsících srpnu a září loňského roku proběhla první etapa záchranných archeologických prací předcházející rekonstrukci budov bývalého soudu (stará radnice) a vězení (na náměstí Přemysla Otakara II.), ze kterých vznikne Muzeum českého karosářství.


Kromě dokumentace statických a zjišťovacích sond realizovaných objednavatelem v celé ploše stavby (stavební firma BAK a.s.), proběhly nejvýznamnější archeologické odkryvy v interiéru budovy staré radnice (čp. 96, obr. 17- plocha A, B). Druhá etapa výzkumu proběhla téhož roku na přelomu měsíců listopadu a prosince v ploše mezi budovou staré radnice a věznicí (čp. 165), která vzniká až okolo poloviny 19. století (obr. 17 - plocha C, D). Cílem této etapy byl průzkum plochy (obr. 12,13) na pilotovací úroveň stavby. Poslední z plánovaných etap se z důvodů technologicko-provozních a investičních potíží konala až v měsících září a říjnu tohoto roku. Tato etapa probíhala v sousedství věznice v prostoru komunikační spojnice do ulice A. V. Šembery (obr. 17 - plocha E). V průběhu první a druhé etapy byly zároveň prováděny a dokumentovány výkopové práce pro přípojky inženýrských sítí (obr. 17 - plocha F). Archeologický výzkum probíhal standartními metodami, tedy po skrývce svrchních partií recentních navážek drobnou mechanizací (obr. 1), následovala ruční exkavace historického souvrství v rámci rozměřené sítě sond, a to až na geologické podloží nebo na základovou spáru realizované stavby.
Město Vysoké Mýto bylo založeno před rokem 1265 Přemyslem Otakarem II. První psané prameny o budově staré radnice (čp. 96) pocházejí z roku 1423. Budova starší radnice se nacházela na jiném místě. Budova radnice na dnešním čp. 96 byla vkomponována do pravidelné zástavby pozdě středověkého náměstí, přičemž zaujala plochu dvou nebo více parcel původních měšťanských domů (obr. 3, 5). Dvojpodlažní objekt se čtyřtraktovou přízemní dispozicí byl podsklepen (obr. 6, 8).
Radnice stejně jako celé město prošla mnoha požáry, což projevilo také v jejích gotických, renesančních i barokních opravách a přestavbách. Rozsáhlé stavební úpravy objektu proběhly především po větších požárech v letech 1568 a 1700. Na současný vzhled budovy měly však zásadní vliv dva poslední velké požáry z let 1774 a 1816. Dnešní podobu získala budova kolem r. 1828, přičemž od roku 1850 byla využívána jako soud. Ten zde plnil svou funkci přes 100 let až do 60. let 20. století. Nově realizovaný projekt Muzea českého karosářství propojí do společného komplexu budovu soudu a věznice.
Ve všech výše uvedených etapách archeologického výzkumu byly mezi svrchními navážkami a geologickým podloží odkryty kvalitní archeologické terény související s počátky města (před vznikem gotické budovy radnice) z konce 13. a 14. století (obr. 2, 4, 7). Na tyto vrstvy nasedalo souvrství pozdně středověkého staří (15. - 16. století), včetně základů kamenných zdiv, jímek (obr. 18, 19) a reliktu studny (obr. 20). Převážná část dochovaných terénů však spadala do renesančního a barokního období. Také z tohoto období pocházela odhalená kamenná zdiva a jímky (obr. 14, 15, 16), cihlový kanál (obr. 11), ale také relikty pecí (obr. 9, 10).
V průběhu archeologického výzkumu bylo získáno poměrně velké množství movitých nálezů. Jednalo se především o fragmenty keramických nádob a kachlů, zvířecích kostí a těžko identifikovatelných kovových fragmentů - užitkových předmětů nebo zkorodovaných součástí blíže nespecifikovatelných konstrukcí. Veškeré artefakty byly převezeny do laboratoře, kde proběhlo jejich očištění a ošetření. Výsledky výzkumu se v současné době zpracovávají do podoby nálezové zprávy.
Sylwester Chmielowiec
ilustrační fotografie