czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

03. 03. 2021

Výhodná nabídka publikací - doprodej skladových zásob


Za výhodné ceny nabízíme prodej odborných i populárně naučných knih z naší produkce nebo knih, jejichž vznik jsme finančně podpořili. Často se jedná o poslední kusy z našich skladových zásob. Celý seznam je zde ke stžení v pdf.


Dokumenty:

Studies in Post-medieval Archaeology 4. Written and iconographic sources in post-medieval
archaeology. Písemné a ikonografické prameny v archeologii novověku. Schriftliche und
ikonographische Quellen zur Archäologie der Neuzeit. Praha, ARCHAIA Praha o.p.s. 2012.
512 s. s fot., obr., grafy, tb., pl., něm. abst., res. čes. ISBN 978-80-904408-1-4
zvýhodněná cena: 500,-Kč

Studies in Post-medieval Archaeology 3. Post-medieval ceramics. Production, assortment, usage. Novověká keramika. Výroba, sortiment, užití. Neuzeitliche Keramik. Produktion, Sortiment, Verwendung. Praha, ARCHAIA Praha o.p.s. 2009. 516 s. s fot., obr., grafy, tb., pl., něm. abst., res. čes. ISBN 978-80-904408-0-7 zvýhodněná cena: 400,-Kč

Studies in Post-medieval Archaeology 2. Material culture from the end of the 15th century and its reflection in archaeological, written and iconographic sources. Hmotná kultura od konce 15.století a její odraz v archeologických, písemných a ikonografických pramenech. Die materielle Kultur seit dem Ende des 15.Jahrhunderts und ihr Abbild in den archäologischen, schriftlichen und ikonographischen Quellen. Praha, ARCHAIA Praha o.p.s. 2007. 410 s. fot., obr., grafy, tb., res. čes., něm. zvýhodněná cena: 300,-Kč

V případě zakoupení sborníků Studies in Post-Medieval Archaeology 2 a 3 je celková zvýhodněná cena za oba sborníky: 600,- Kč

V případě zakoupení sborníků Studies in Post-Medieval Archaeology 3 a 4 je celková zvýhodněná cena za oba sborníky: 800,- Kč

V případě zakoupení sborníků Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 3 a 4 je celková zvýhodněná cena za tři sborníky: 1000,- Kč


Castellologica Bohemica Fontes I. T. Durdík, Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov). Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Společnost přátel starožitností ve spolupráci s Muzeem T. G. M. Rakovník 2004. 339 s., obr., fot., tab., res. něm. ISBN 80-86124-46-0 (ARÚ AV ČR Praha, v.v.i.). ISBN 80-86204-12-X (SPS)
cena: 50,-Kč

Castellologica bohemica 13. Praha 2016, Společnost přátel starožitností a Archaia Praha, o.p.s. ve spolupráci s Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i. a Villa Nova Uhřínov, 503 s. Obr., fot., půdorysy, mp., pl., tb., grafy, lit., res.něm. ISBN 978-80-904408-2-1 (Archaia Praha). ISBN 978-80-86204-28-4 (SPS).
cena: 300,-Kč

Castellologica bohemica 12. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Společnost přátel starožitností 2010. 654 s. Obr., fot., půdorysy, mp., pl., tb., grafy, lit., res.něm. ISBN 978-80-87365-33-5 (ARÚ AV ČR Praha, v.v.i.). ISBN 978-80-86204-24-6 (SPS).
cena: 200,-Kč

Castellologica bohemica 11. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Společnost přátel starožitností 2008. 750 s. Obr., fot., půdorysy, mp., pl., tb., grafy, lit., res.něm. ISSN 1211-6831. ISBN 978-80-86124-98-8 (ARÚ AV ČR Praha). ISBN 978-80-86204-21-5 (SPS). cena: 200,-Kč

Castellologica bohemica 10. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, Společnost přátel starožitností 2006. 534 s. Obr., fot., půdorysy, mp., lit., res.něm. ISBN 80-86124-66-5 (ARÚ AV ČR Praha). ISBN 80-86204-17-0 (SPS). cena: 100,-Kč
poslední kus

Castellologica bohemica 9. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha, Společnost přátel starožitností 2004. 502 s. Obr., fot., půdorysy, grafy, lit., res.něm. ISBN 80-86124-45-2 (ARÚ AV ČR Praha). ISBN 80-86204-13-8 (SPS). cena: 100,-Kč
poslední 3 kusy

Castellologica bohemica 5. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha 1996. 399 s. Obr., fot., půdorysy, grafy, lit., res.něm. ISBN 80-901934-5-5. cena: 50,-Kč

Castellologica bohemica 4. Praha, Archeologický ústav AV ČR Praha 1994. 399 s. Obr., fot., půdorysy, grafy, lit., res.něm. ISBN 80-901026-8-9. cena: 50,-KčNáměstí Republiky. Výzkum století. P. Juřina a kol. Archaia, o.s. s podporou Palladium Praha s.r.o. Praha 2009. 225 s., křída, bar. fotografie a obrázky, angl. resumé. ISBN 978-80-254-4494-8, zvýhodněná cena: 200,-Kč

Archaeologica pragensia 18. Archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy věnovaný Zdeňku Dragounovi a Michalu Trymlovi k šedesátinám. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, Národní památkový ústav, ú.o.p. v hlavním městě Praze, Archeologický ústav AV ČR 2006. 359 s. Fot., obr., půdorysy, plány, lit., res.angl. ISBN 978-80-85394-52-8.
cena: 50,-Kč

FORUM URBES MEDII AEVI IV. Parcelace a uliční síť ve vrcholně středověkých městech střední Evropy. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 20.-22.4.2005 v Brně. Brno, Archaia Brno o.p.s. 2007. 162 s. Pl., mp., půdorysy, obr., fot., lit., res.něm., angl. ISBN 80-903588-2-9. cena: 100,-Kč
poslední kus

FORUM URBES MEDII AEVI III. Vrcholně středověká zděná měšťanská architektura ve střední Evropě. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 14.-16.4.2004 v Jihlavě. Brno, Archaia Brno o.p.s. 2006. 270 s. Mp., pl., půdorysy, fot., obr., lit., res.něm., angl. ISBN 80-903588-1-2. cena: 100,-Kč

Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy. Lubor Smejtek. ÚAPPSČ Praha 2011. ISBN 978-80-86756-15-8, 3 svazky (1. Text - 551 str., 2. Tabulky, 3. Plány), pevná vazba, angl. resumé a popisy obr. zvýhodněná cena: 299,-Kč
poslední kus

Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.-24. 9. 2004. Archeologické výzkumy v jižních Čechách. Supplementum. 1. České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2004. 560 s., obr., fot., plánky.
poslední 2 kusy zvýhodněná cena: 150,- Kč

Slované v Čechách. Archeologie 6. - 12. století. Magdalena Beranová, Michal Lutovský. Praha : Libri, 2009. ISBN:978-80-7277-413-5. 475 str. zvýhodněná cena: 399,-Kč

Evropa v odlesku bronzu. Mrtví jdou za sluncem. Petr Juřina, Lubor Smejtek a Jan Vizner. Plně barevná publikace na křídovém papíře má 100 stran. cena: 150,-Kč

Encyklopedie dějin novověku. 1492 - 1815. Sestavil Miroslav Hroch s autorským kolektivem: Karel Kubiš, Luďa Klusáková, Daniela Tinková, Jan Tuček. Praha : Libri, 2005. 415 s. ISBN:80-7277-246-5 cena: 50,-Kč

Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie