czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

25. 09. 2009

Unikátní nález sklepů pod dlažbou Spálené ulice


Pracovníci Národního památkového ústavu úz. odb. prac. v hl. m. Praze učinili mimořádný objev v rámci prováděného záchranného archeologického výzkumu před výstavbou COPA Centra Národní.


Na konci července byl zahájen záchranný archeologický výzkum na ploše bezprostředního okolí stanice metra Národní v sousedství obchodního domu My (Máj) na Novém Městě pražském. V místě zaniklého bloku domů mezi ulicemi Spálená, Purkyňova, Vladislavova a Charvátova má vyrůst nový kancelářsko obchodní komplex COPA Centrum Národní s rozsáhlými podzemními prostory. Výzkum pod vedením T. Cymbalaka probíhá již druhý měsíc na několika izolovaných plochách a přinesl nesmírně závažné poznatky pro poznání historického vývoje této části města. Nejstarší osídlení, včetně zahloubeného suterénu dřevohlinitého domu, pochází z průběhu 12. a počátku 13. století a lze ho spojovat s osadou zvanou Újezd u sv. Martina. Dále byla nalezena část rozměrné kamenné (zřejmě věžovité) stavby se zahloubeným sklepem spadající do přelomu 14. a 15. století. Osada byla rozdělena výstavbou staroměstských hradeb ve 13. letech 13. století na dvě poloviny. Severní část okolo kostela sv. Martina zůstala uvnitř hradeb Starého Města a jižní se ocitla v předpolí městských hradeb. Více než 70 pracovníků denně (na výzkumu se podílí i několik pracovníků naší společnosti) postupně odkrývá historii domovního bloku, který musel ustoupit koncem 70. let 20. století výstavbě stanice Metra. Mezi zajímavé nálezy patří nepochybně pískovcové podstavce k barokním sochám či druhotně použité fragmenty náhrobků pocházejících ze zrušeného židovského hřbitova (v roce 1478) situovaného v bezprostřední blízkosti zkoumané plochy (mezi ulicemi Spálená a Vladislavova). Za zcela nejvýznamnější objev je nutno považovat nález komplexu unikátně dochovaných gotických sklepů pod chodníkem na rohu Charvátovy a Spálené ulice. Sklepy byly zkoumány již v roce 1978, následně byly opatřeny výdřevou a opětovně zasypány. Rozsah sklepů z pokročilé 2. poloviny 14. století, včetně dochovaných architektonických detailů, představuje zcela unikátní památku na počátky Nového Města pražského, založeného Karlem IV. v roce 1348. Památka přežila živelnou a překotnou výstavbu podzemní dráhy, která byla výkladní skříní socialistického stavebnictví a nebrala ohledy na archeologické či architektonické památky stojící v cestě budovatelskému úsilí. Nález zcela neporušených sklepů čp. 72 a 73 patří nepochybně mezi největší objevy posledních let v rámci Městské památkové rezervace, která požívá nejvyšší stupeň ochrany pod patronací UNESCO. Ihned po nálezu se sešla komise odborníků, archeologů, památkářů, zástupců státní správy a stavebníků, kteří se zabývají nutností záchrany a zakomponování objevených konstrukcí do obchodně administrativního objektu. Doufáme, že ojedinělý nález, který přežil bez úhony období totality, neustoupí nové výstavbě a nebude bezdůvodně zničen, ale vkusně prezentován veřejnosti v původním rozsahu i prostředí.
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie