czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

25. 09. 2009

Výzkum na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi byl zahájen


Ve druhém zářijovém týdnu byl zahájen záchranný archeologický výzkum na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, který bude probíhat přibližně tři měsíce.


V průběhu července proběhl v parčíku na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi zjišťovací archeologický výzkum. Jeho 15 nevelkých sond ověřilo existenci archeologických památek a situací na ploše ohrožené výstavbou podzemních garážových stání. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k předstihovému záchrannému archeologickému výzkumu, v jehož rámci budou archeologické terény a situace před zahájením stavebních aktivit postupně odkryty, zdokumentovány a hmotné archeologické nálezy vyzvednuty. Stavebníkem je v tomto případě Město Mladá Boleslav, které zároveň archeologický výzkum na základě platného památkového zákona financuje. Výzkum provádí společnost Archaia ve spolupráci se společností Archeo Pro o.p.s. (vedoucí výzkumu M. Bureš). Od 7. září byly zahájeny přípravné práce, v jejichž průběhu byla postupně skryta ornice na ploše výzkumu. Následně byla rozměřena čtvercová síť, v jejímž rámci v současné době od pondělí 21. 9. probíhá výzkum. Po průzkumu lichých čtverců a jejich dokumentaci budou následně prozkoumány sudé čtverce. Výzkum by měl být dokončen do konce listopadu a následně by měla být zahájena vlastní stavba podzemních garáží. V místě parku původně stál blok domů, který byl stržen v poválečných letech poté, co utrpěl na počátku května roku 1945 těžké škody při bombardování města. Nejstarší dochované souvrství je možno datovat do 11. – 12. století a souvisejí s existencí opevněného slovanského hradiště na ostrožně pozdějšího Starého Města. Dále bylo zachyceno osídlení 12. a 13. století a především zaniklá zástavba kamenných domů souvisejících s počátky města Mladá Boleslav datovanými do 2. poloviny 14. století. Následně je dokumentován jejich složitý pozdně středověký a novověký vývoj, kdy tři domy orientované do náměstí byly spojeny do budovy hejtmanství. Další dva domy byly v rámci zaniklého bloku orientovány do Železné ulice. V severním cípu náměstí se nacházela rozsáhlá zahrada. O výsledcích výzkumu Vás budeme průběžně informovat na našich stránkách.
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie