czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

07. 12. 2009

Vyšel sborník Studies in Post-Medieval Archaeology 3


Začátkem prosince vyšel sborník Studies in Post-Medieval Archaeology 3, který vydala společnost ARCHAIA Praha o.p.s. s finanční podporou Euroffice Praha-Brusel a.s.


Sborník textů z konference Forum Archaeologiae Post-Mediaevalis pořádané v roce 2008 společností ARCHAIA Praha o.p.s. navázal na druhé číslo, vydané pod stejným názvem v roce 2007 s odkazem na číslo první, vydané Archeologickým ústavem AV ČR v roce 1990. Sborník je zaměřen, podobně jako konference v roce 2008, na problematiku novověké keramiky, její výrobu, sortiment a užití. Tomuto tématu je věnována převážná část (cca 7/10) sborníku (viz obsah níže). Na zbývajících stranách se v části Varia seznámíme s výzkumem kapucínského kláštera na náměstí Republiky v Praze (archeologický výzkum, pohřebiště, archeobotanický výzkum), novověké sklářské hutě na Pelhřimovsku, městské bašty v Chrudimi, kasemat hradu Křivoklát či plzeňské jímky s nálezy lékařského vybavení.

Studies in Post-Medieval Archaeology 3.
516 stran, formát A4, lepená vazba, německý abstrakt a české resumé, barevné ilustrace.
Cena: 700,- Kč (40,- Euro včetně poštovného).
VÝHODNÁ NABÍDKA: V případě zakoupení sborníků Studies in Post-Medieval Archaeology 2 a 3 je celková zvýhodněná cena za oba sborníky: 950,- Kč (55,- Euro včetně poštovného).
Publikace lze objednat na adrese ARCHAIA Praha o.p.s., Truhlářská 20, 110 00, Praha 1, případně telefonicky na číslech 224317913, 224314978 nebo elektronicky na zegklitz@archaia.cz.


Contents:

A. Ceramics

Kateřina Samojská: Potters in the New Town in Prague between 1487 and 1597 - Hrnčíři na Novém Městě pražském v období 1487-1597 - Die Töpfer in der Prager Neustadt von 1487 bis 1597, 11-20.

Gabriela Blažková-Dubská: Finds of Early Modern period ceramics from cesspit B at Prague Castle - Nálezy novověké keramiky z jímky B na Pražském hradě - Funde neuzeitlicher Keramik aus Abfallgrube B auf der Prager Burg, 21-44.

Jan Musil: An assemblage of Late Middle Age and Early Modern period ceramics from Rabštejnek Castle in the cadastral territory of Smrkový Týnec in the district of Chrudim - Soubor pozdně středověké a raně novověké keramiky z hradu Rabštejnka, k. ú. Smrkový Týnec (okres Chrudim) - Ein Komplex spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Keramik von der Burg Rabštejnek, KG Smrkový Týnec (Kr. Chrudim), 45-64.

Linda Foster: The Baroque kitchen at Bečov nad Teplou Castle - Barokní zámecká kuchyně v Bečově nad Teplou - Die barocke Schlossküche in Bečov nad Teplou, 65-92.

David Merta – Marek Peška: The remnants of a feast or housecleaning at Starobrněnská Street no. 8? On the typology and chronology of Brno goblets - Stopy hostiny nebo úklid domácnosti na Starobrněnské 8? Ke vztahu typologie a chronologie brněnských pohárů - Spuren eines Gastmahls oder vom Saubermachen im Haushalt Starobrněnská-Straße 8? Zur Beziehung zwischen Typologie und Chronologie der Brünner Becher, 93-104.

Jiří Bouda – Martina Šmejdová: Evaluation of an assemblage of Early Modern period ceramics from the archaeological excavation of a well in Blovice (Plzeň – South district) - Vyhodnocení souboru novověké keramiky z archeologického výzkumu studny v Blovicích (okr. Plzeň – jih) - Auswertung eines Fundkomplexes neuzeitlicher Keramik aus der Grabung eines Brunnens in Blovice (Kr. Pilsen-Süd), 105-118.

Zdeňka Měchurová: Non-traditional forms of Early Modern period ceramics from archaeological finds - Netradiční formy novověké keramiky z archeologických nálezů - Untraditionelle Formen neuzeitlicher Keramik aus archäologischen Befunden, 119-124.

Vladimír Goš – Jakub Halama: Ceramics from the town fortification moat (?) in Šumperk - Keramika z příkopu městského opevnění (?) v Šumperku - Keramik aus dem Stadtgraben(?) von Šumperk, 125-156.

Vladimír Gryc – Hanuš Vavrčík: Determining selected construction wood species from an excavation of the town fortification moat (?) in Šumperk - Určení druhů vybraných dřev z konstrukcí z výzkumu příkopu městského opevnění (?) v Šumperku - Die Bestimmung einiger Holzarten von Bauelementen aus der Grabung des Stadtgrabens (?) in Šumperk, 157-160.

Věra Čulíková: Macro-remains of vegetal origin from the Early Modern fill of the town fortification moat (?) in Šumperk - Makrozbytky rostlinného původu z raně novověké výplně příkopu městského opevnění (?) v Šumperku - Die Makroreste pflanzlichen Ursprungs aus der frühneuzeitlichen Füllung des städtischen Graben (?) in der Stadt Šumperk, 161-194.

Miriam Nývltová Fišáková: Archaeozoological analysis of finds from an excavation of the town fortification moat (?) in Šumperk - Archeozoologická analýza nálezů z výzkumu příkopu městského opevnění (?) v Šumperku - Archäozoologische Analyse von Knochen aus der Grabung des Stadtgrabens (?) in Šumperk, 195-198.

Pavlína Schneiderwinklová: The relationship between vessel forms and the main ceramic classes from well no. 03 in Perlová Street in Plzeň - Vazba tvarů nádob na hlavní keramickou produkci ze studny 03 v Perlové ulici v Plzni - Verhältnis der Gefäßformen zur Hauptkeramikproduktion aus Brunnen 03 in der Perlová-Gasse in Pilsen, 199-206.

Jaromír Žegklitz – Michal Vitanovský – Jan Zavřel: An assemblage of stove tile moulds from the Prague pottery workshop of Adam Špaček and its tile production in the years 1531-72 - Soubor kachlových forem z pražské hrnčířské dílny Adama Špačka a její kachlová produkce v letech 1531-1572 - Ein Komplex von Kachelformen aus der Prager Töpferwerkstatt von Adam Špaček und seine Kachelproduktion aus den Jahren 1531-1572, 207-272.

Petr Holub – Hana Jordánková – Irena Loskotová: Early Modern period Brno stove tiles with a mosaic (tapestry) pattern - Kachle raně novověkého Brna s mozaikovým (tapetovým) vzorem - Kacheln aus dem frühneuzeitlichen Brünn mit Mosaik- bzw. Tapetenmuster, 273-288.

Peter Kováčik – Petra Veselá: Stove tiles from Starý Bohumín - Kachle ze Starého Bohumína - Die Kacheln von Starý Bohumín, 289-302.

Olgierd Ławrynowicz – Piotr A. Nowakowski: Stove tiles as a source of knowledge about mediaeval and Early Modern arms and armour - Kachle jako pramen poznání středověkých a novověkých zbraní a zbroje - Kacheln als Quelle für die Erkenntnis der mittelalterlichen und neuzeitlichen Waffen und Rüstung, 303-316.

Natascha Mehler: Clay pipes in Bavaria and Bohemia: common ground in the cultural and political history of smoking - Keramické dýmky v Bavorsku a v Čechách: společné kořeny v kulturních a politických dějinách kouření - Tonpfeifen in Bayern und Böhmen: kultur- und politikgeschichte Gemeinsamkeiten des Rauchens, 317-336.

Mário Bielich – Marián Čurný: Pipe finds from Nitra and Nitra pipe production - Nálezy fajok z Nitry a nitrianska fajkárska produkci - Funde von Tabakspfeifen in Nitra und die dortige Pfeifenproduktion, 337-362.

B. Varia

Petr Juřina - Martin Vyšohlíd: The Capuchin Monastery on náměstí Republiky (Republic Square) in Prague - Kapucínský klášter na náměstí Republiky v Praze -Das Kapuzinerkloster auf dem náměstí Republiky (Platz der Republik) in Prag, 365-390.

Petr Kočár – Romana Kočárová – Zdeňka Sůvová – Libor Petr: The Early Modern period cesspit at the Capuchin Monastery on the site of Prague’s náměstí Republiky from the perspective of environmental archaeology - Novověká odpadní jímka kapucínského kláštera z pražského náměstí Republiky z pohledu environmentální archeologie - Eine neuzeitliche Abfallgrube im Kapuzinerkloster auf dem Prager náměstí Republiky-Platz aus der Sicht der Environmental Archeology, 391-406.

František Flek – Pavel Kubálek – Martin Omelka – Jaroslav Podliska: Excavation of the Early Modern period cemetery on the grounds of the former Capuchin monastery at St. Joseph’s in Prague’s New Town - Výzkum novověkého hřbitova v areálu bývalého kláštera kapucínů u sv. Josefa v Praze – Novém Městě - Ausgrabung des neuzeitlichen Friedhofs im Areal des ehemaligen Kapuzinerklosters St. Josef in Prag-Neustadt, 407-452.

Jan Frolík: The “Gunpowder Bastion” in Chrudim through the eyes of an archaeologist - Bašta Prachárna v Chrudimi očima archeologa - Die Bastei Prachárna in Chrudim aus der Sicht des Archäologen, 453-478.

Petr Hrubý – Petr Hejhal – Karel Kašák – Karel Malý – Jiří Valkony: The deserted Baroque glassworks in the cadastral territory of Nová Ves near Božejov (the district of Pelhřimov) - Zaniklá barokní sklářská huť na katastru Nové Vsi u Božejova (okres Pelhřimov) - Die aufgelassene Glashütte im Gemeindekataster von Nová Ves bei Božejov (Kr. Pelhřimov), 479-500.

Veronika Dudková – Jiří Orna: A description of medical equipment in the Early Modern period on the basis of finds from the cesspit at house no. 289 in Plzeň - Obraz vybavení lékaře v novověku na základě nálezů z odpadní jímky v domě č. p. 289 v Plzni - Die Ausstattung eines neuzeitlichen Arztes aufgrund der Funde aus Abfallgrube in Konskr.-Nr. 289 in Pilsen, 501-508.

Tomáš Durdík: The casemates of the second gate at Křivoklát Castle - Kasematy druhé brány hradu Křivoklá - Die Kasematten des zweiten Tores auf der Burg Křivoklát, 509- 516.

Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie