czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

31. 05. 2006

Předstihový záchranný archeologický výzkum v Truhlářské ulici 16, čp. 1117


Praha 1 - Nové Město: Na jaře roku 2006 proběhl zjišťovací archeologický výzkum na parcele čp. 1117 v jižní frontě Truhlářské ulice na Novém Městě pražském.


Výzkum provedený formou cca 30 drobných zjišťovacích sond na dvoře a v přilehlých nepodsklepených dílenských budovách zachytil převážně neporušené kvalitní souvrství historického nadloží od 12. století až do současnosti. Od poloviny června byl po demolicích parazitní dvorní zástavby zahájen rozsáhlý předstihový záchranný archeologický výzkum na rozloze cca 1600 m². Plocha bezprostředně sousedí s nedávno provedeným výzkumem parcely čp. 1076 (hotel IBIS v ulici Na Poříčí) a především plochou bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Podobné jsou také archeologické nálezy a situace zachycené výzkumem. Sledováním úrovní geologického podloží se podařilo spolehlivě lokalizovat hranu vltavských teras (nižší újezdská a vyšší maninská) v dnešní trase Truhlářské ulice s převýšením náplavů až o 3 m. Nejstarší horizont osídlení představují zbytky objektů předlokačního stáří (2. polovina 12. století), které plynule navazují na doposud zkoumané plochy směrem k náměstí Republiky (dva zahloubené suterény rozměrných dřevohlinitých domů - jeden s výraznou a dobře dochovanou vstupní šíjí včetně torzálně dochovaných dřevěných prvků). Mladší vrstvy a objekty 14. až 16. století jsou spíše výjimečné. Zachyceno bylo také několik rozsáhlých exploatačních jam na písek ze 17. a 18. století a kráter se střepinami hmoždířové střely vystřelené nejspíše pruskými vojsky v roce 1758 na tuto část Prahy. Výzkum bude nadále pokračovat minimálně do konce roku 2006.
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie