czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

17. 06. 2019

Drobný archeologický výzkum na Starém Městě pražském


V průběhu dubna až listopadu 2018 proběhl při rekonstrukci objektu čp. 12 v ulici Elišky Krásnohorské č. or. 5 (parc. č. 83) drobný archeologický výzkum vyvolaný prohlubováním západní části suterénů plně podsklepeného objektu.


Plocha stávajícího domu se nachází v místě významného objektu Nr. 955 - bývalé fary kostela sv. Ducha s přilehlou ohrazenou zahradou orientovanou západním směrem do dnes již zaniklé ulice probíhající pod nádvorní částí domu čp. 12 (obr. 1).
Do západní části suterénů (16x5,5 m), kde mělo být realizováno prohlubování suterénu, zasahovaly domy čp. 160 a 270 zbourané při asanaci na přelomu 19. a 20. století. Po odstranění betonové podlahy a jejího podsypu byla na většině plochy dokumentovaná snížená na úroveň geologického podloží tvořená na úrovni 185,30 – 185,40 m n. m. hnědožlutým ulehlým pískem a od úrovně 185,0 – 185,10 m n. m. štěrkopískem (obr. 2). Do podloží byly v jižní části zahloubeny pouze výkopy a stavební konstrukce související s provozem objektu čp. 12 v průběhu 20. století.
V severozápadním rohu snižovaného suterénu byly na ploše (5x2 m) zachyceny zbytky starších stavebních konstrukcí, silně poničené předcházející realizací tryskové injektáže. Jednalo se o pozůstatky staršího sklepa, ve své mladší fázi v severní části opatřeného cihlovou klenbou (obr. 3, 4). Z vrstvy překrývající tuto klenbu byl kromě nálezů datovatelných do 17. století a několika starších příměsí získán i ojedinělý zlomek porcelánu. Na dně sklepa (184,10 - 184,30 m n. m.) nebyly v prozkoumaném prostoru sklepa zjištěny sebemenší zbytky podlahy. Sklep byl jednorázově zasypán nejpozději v 2. polovině 17. století. Ojedinělé starší novověké a středověké střepy (jednalo se o větší neomleté zlomky) z vrstev zásypu sklepa dokládají narušení (odstranění) starších terénů již v době zasypání sklepa. Ačkoliv dokumentované zbytky zdiv 1011, 1012 odpovídají poloze domu čp. 270, zbouraného v průběhu asanace, zánik a zasypání nalezených stavebních konstrukcí evidentně proběhlo již v 17. století, tedy dávno před asanací.
Záchranný archeologický výzkum v objektu čp. 12 ukázal, že i na ploše postižené tak výraznými mladšími úpravami jako je výstavba podsklepeného domu mohou zůstat zachovány archeologicky zajímavé situace.


David Polcar
ilustrační fotografie