czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

10. 12. 2009

Mladá Boleslav – záchranný archeologický výzkum v Bělské ulici parc. č.136 a 137


V průběhu 2. poloviny listopadu a počátku prosince proběhl záchranný archeologický výzkum parcely v Bělské ulici v historickém jádru Mladé Boleslavi. Výzkum prováděla společnost ARCHAIA Praha o.p.s. pod vedením mgr. Sylwestra Chmielowiece.


Záchranný archeologický výzkum nepodsklepeného dvorku za zaniklou zástavbou navázal na zjišťovací výzkum a byl zahájen 12. listopadu 2009. Parcely parc. č. 136 a 137 se nacházejí v severovýchodní části historického jádra města v jeho původně židovské části. Na původně nezastavěných parcelách stály dva historické domy, které byly strženy po 2. světové válce po zásahu leteckou pumou 9. května 1945. Při zahájení stavby byly stavebním mechanismem odkryty pozůstatky sklepů pod těmito objekty, v jejichž interiérech byly nalezeny četné pozůstatky drogistického zboží ze 40.-50. let 20. století. Sklepy byly geodeticky zaměřeny a nejstarší část sklepů vylámaná ve skále bude zřejmě zachována, jelikož se nachází mimo hranu zamýšlené stavební jámy. Archeologický výzkum předcházel realizaci výstavby bytového domu, která má být zahájena na počátku příštího roku a jeho úkolem byla především záchrana archeologických terénů ohrožených zamýšlenou stavební aktivitou. V rámci záchranného výzkumu byly v prostoru nepodsklepeného dvora vyměřeny dvě sondy (č. 1 a 4), rozdělené kontrolním blokem o šířce 1 m. Na vertikálních řezech kontrolního bloku bylo možno sledovat téměř 3 m mocnou historickou statigrafii vrstev průběhu 12. – 19. století a dokumentovat komplikovaný historický vývoj této části města. Celková zkoumaná plocha činila přes 21,5 m čtverečných a mocnost historického nadloží jednoznačně dokládala existenci výrazného terénního zahloubení či zlomu, který může souviset s existencí členitého okraje mladoboleslavského ostrohu (rokle, strž) či zahloubeného objekt (příkop ?) vytvořeného lidskou rukou. Geologické podloží bylo tvořeno štěrkopískovou terasou řeky Jizery, která nasedala na pískovcový skalní podklad. V rámci archeologického výzkumu jednotlivých vrstev historického nadloží bylo získáno poměrně velké množství archeologických nálezů, především fragmentů keramických nádob, kachlů a zvířecích kostí. Mezi zajímavé nálezy patří nepochybně středověká železná tesařská sekera či lidské ostatky v přemístěných druhotných polohách, které mohou dokládat existenci nedaleko situovaného pohřebiště. Hmotné archeologické památky byly převezeny do laboratoří, kde probíhá jejich základní ošetření a konzervace. Následně bude pokračovat kompletní zpracování terénní dokumentace a hmotných archeologických nálezů do závěrečné nálezové zprávy.

Sylwester Chmielowiec - Vojtěch Kašpar - Jaroslav Oskar Nedbal
ilustrační fotografie