czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

01. 05. 2006

Předstihový záchranný archeologický výzkum na parkovišti u bývalé budovy Koospolu


Praha 6 – Dejvice, dnes Citibank při Evropské ulici. Tam, kde kdysi za starých, doufejme již zapomenutých, časů stávala auta před prodejnou luxusního zboží "Tuzex", na parcelách č. 645/11, 645/12 a 645/13, proběhl na přelomu jara a léta roku 2006 zjišťovací archeologický výzkum.


Celkem 26 zjišťovacích sond prokázalo existenci nejen zahloubených pravěkých objektů do geologického podloží (spraš), ale také přítomnost tmavé pravěké kulturní vrstvy nejspíše neolitického stáří (mladší doba kamenná - kultura s lineární keramikou). Na ploše byl koncem srpna zahájen rozsáhlý předstihový záchranný archeologický výzkum před výstavbou dvou novostaveb administrativního areálu Eunedpark, který se doposud soustředil do nejjižnější (a zároveň mladším snižováním terénu nejpostiženější) části plochy při Evropské ulici. Zachyceno bylo několik (4) zahloubených objektů kultury s lineární keramikou, 2 hroby kultury zvoncovitých pohárů (jeden dospělý a jeden dětský) a čtyři jámy (1 hliník) kultury knovízské z mladší doby bronzové. V nejsevernější části doposud odkryté plochy se dochovala kulturní vrstva pocházející převážně z mladší doby kamenné, jejíž mocnost severním směrem stoupá až na cca 50 cm. Právě v těchto místech by měl výzkum pokračovat poté, co bude provedena přeložka inženýrských sítí a skrývka hrubých navážek. Ještě severněji, pod druhou plánovanou budovou administrativního komplexu, a pod dokumentovanou hranou terasy Litovického potoka, bude výzkum nivních sedimentů a příležitostných pravěkých aktivit probíhat nepochybně až v příštím roce 2007.
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie