czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

30. 12. 2015

Praha - Michle - archeologický výzkum mlýna


Jen několik dní před vánočními svátky skončila terénní část archeologického výzkumu v ulici U Michelského mlýna v bývalém čp. 25 (obr. 1). Jednalo se o unikátní možnost výzkumu zaniklého vodního mlýna na Botiči.


V době archeologického výzkumu byl již celý areál nezastavěn, přičemž zbylá zástavba v prostoru dvora (obytné a hospodářské budovy) byla stržena v průběhu roku 2015 (obr. 2). Před samotným plošným výzkumem proběhla skrývka svrchních subrecentních a recentních navážek o mocnosti okolo 1 m, a také vybagrování zásypu zaniklého náhonu, který obtékal mlýnský areál (obr. 3). Archeologické souvrství dosáhlo mocnosti okolo 0,5 m a nejstarší situace spadaly do 13. až 14. století. Doklady osídlení v období zemědělského pravěku v podobě zlomků keramických nádob byly zachyceny pouze v druhotných pozicích (ve středověkém souvrství) a v náplavách.
Základová zdiva zdejší nejstarší kamenné zástavby z období středověku se koncentrovaly v severovýchodní části areálu, odkud také vedla štětovaná komunikace do západní části pozemku, kde lze předpokládat samotnou mlýnici (obr. 4). V ploše pozemku byly odkryty celkem 3 sklepy, z nichž nejstarší pocházel nejspíše z období raného novověku (obr. 5). Druhý novověký sklep (obr. 6) již byl zachycen na indikační skice Stabilního katastru. Nejmladší sklep byl součástí mlýnice a prošel několika stavebními fázemi (obr. 7). V ploše zaniklé přízemní obytné budovy mlýna při ulici byla odkryta podlaha (průjezd) tvořená částečně starými mlýnskými kameny (obr. 8). Podlaha pocházela nejspíše z období baroka.
Ve své nejmladší fázi byl mlýn značně přebudován. Někdy na přelomu na 19. a 20. století či na začátku 20. století je zasypán náhon mlýna a mlýn je vybaven motorovým pohonem. Právě z tohoto období pochází v prostoru mlýnice odkrytý unikátní motor (obr. 9). Jednalo se o tzv. ottomotor - tedy jednoválcový spalovací motor německého konstruktéra a vynálezce Nicolause Augusta Otta (1832-1891), který se vyráběla od 70. let 19. století firma „Gasmotorenfabrik Deutz“ (dnes DEUTZ AG).
M. Vyšohlíd - D. Polcar
ilustrační fotografie