czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

03. 09. 2010

Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s.


Stanovisko společností ARCHAIA o.s. a ARCHEO Pro o.p.s. k průběhu komise na ploše záchranného archeologického výzkumu na ploše parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi dne 19. srpna 2010


Dokumenty:
  •   001.pdf
    Přehled zkoumaných ploch (žlutě), čárkovaně hranice parkovacího domu, fotogrammetrická dokumentace čtverců zmiňovaných v textu a zaměření polohy prezentovaných nálezů ÚAPPSČ.

Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnosti byly v nedávné době některými pracovníky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech na předmětném setkání obviněny z nekvalitně a nedůsledně provedeného záchranného archeologického výzkumu na ploše parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, dovolujeme Vám zaslat naše stanovisko k této věci. Bohužel nemůžeme reagovat na zápis z této komise, který jsme dodnes nedostali.
Naše stanovisko zasíláme až následně po našem včerejším setkání s ředitelkou ÚAPPSČ paní mgr. Irenou Benkovou, realizátorkou archeologického výzkumu revitalizace Staroměstského náměstí (okolí parkovacího domu) Lucií Čiháčkovou a dodavatelem archeologických prací OSINA Archeo s.r.o. Janem Osinou. Na setkání jsme prezentovali a ÚAPPSČ poskytli dokumentaci okrajových partií našeho výzkumu parkovacího domu a předali zástupcům ÚAPPSČ naše stanovisko. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme neshledali žádný posun v postoji ÚAPPSČ k naší práci, rozhodli jsme se toto naše stanovisko veřejně prezentovat.

1) Předstihový záchranný archeologický výzkum na ploše parkovacího domu byl proveden na 92 % plochy ohrožené stavební aktivitou a z tohoto důvodu považujeme jeho rozsah za nadstandardní až totální.

2) Pochopitelně, podobně jako na všech plošných archeologických výzkumech v městských jádrech, nebylo možno (ani nutno) prozkoumat celou plochu či kubaturu antropogenních stratigrafických jednotek v úplnosti.

3) Výzkum nebyl prováděn v místech s intenzivním výskytem aktivních inženýrských sítí (C6) a v okrajových částech plochy (B6, B8, C9, E4, E11, F4), kde by se musely z důvodů výzkumu několika decimetrů čtverečných bourat chodníky (náměstí v době výzkumu bylo běžně užívané). Podobně nebyly dobrány z bezpečnostních důvodů některé zjištěné jímky až na dno, stejně tak jako nebyly vybírány všechny objevené sklepy (především narušené).

4) Výzkum Ústavu archeologické památkové péče středních Čech (dále ÚAPPSČ) probíhal na zbývající ploše Staroměstského náměstí od května roku 2010 a jeho pracovníci se mohli minimálně tři měsíce před faktickým zjištěním, že výzkum parkovacího domu bude bezprostředně sousedit s výzkumem souvisejícím s revitalizací náměstí, informovat o této skutečnosti a vyžádat si potřebné informace a dokumentaci. ÚAPPSČ začal tento problém řešit až v době jeho akutní aktuálnosti na konci července roku 2010.

5) Pracovníci ÚAPPSČ se zúčastnili závěrečné komise na záchranném archeologickém výzkumu parkovacího domu dne 9. listopadu 2009. Komise neshledala nedostatky v provádění výzkumu, ani neměla připomínky k jeho rozsahu.

6) Projekt parkovacího domu byl upraven a rozšířen dvěma směry mimo původně prozkoumanou plochu. Tato skutečnost nám nebyla stavebníkem oznámena, zároveň nás o této skutečnosti neinformoval ani ÚAPPSČ a s touto skutečností jsme se seznámili až na místě samém dne 19. srpna 2010.

7) Pochopitelně v případě, že bychom věděli o rozšíření zkoumané plochy v době výzkumu, strategie výzkumu, respektive rozhodnutí o průzkumu okrajových čtverců, by bylo tímto faktem nepochybně ovlivněno a reflektováno.

8) Je nepsaným pravidlem a minimálně kolegiální slušností, v případě, že setkávají-li se dvě plochy zkoumané jinými institucemi, respektovat jejich hranice a záměrně nezasahovat do ploch výzkumu druhé instituce. Zároveň bychom považovali za kolegiální a elementárně slušné o této skutečnosti druhou stranu informovat a na místě samém vyřešit ku prospěchu poznání i našeho oboru.

9) K prezentovaným nálezům ÚAPPSČ v rámci parkovacího domu:
9a) Nález tří zahloubených soudkovitých objektů s výdřevou se částečně nacházel na okraji zkoumané plochy (viz dokumentace k sondě C6) a zčásti v prostoru nezkoumané plochy avšak uvnitř hranic parkovacího domu. Výzkum čtverce B6 a zčásti i C6 nebyl zahájen vzhledem ke křížení aktivních inženýrských sítí (vodovod, elektro kabel 22 kV) a jeho částečnému zásahu mimo hranici parkovacího domu.
9b) Nález čtvercové jímky ve čtverci D9 odpovídá zachycené situaci naším výzkumem v tomto čtverci. Předložená fotodokumentace tohoto čtverce dokládá její prozkoumání v úplnosti, pracovníky ÚAPPSČ byl odkryt druhotný zásyp tohoto objektu a vlastní stavební konstrukce, kterou jsme po odebrání vzorků dřevěných konstrukcí ponechali na místě samém.
9c) Výzkum jímky na zadní ploše dvora čp. 65 nebyl v úplnosti realizován především z bezpečnostních důvodů, jelikož výplň se nacházela pod převisem ohradní zdi dvora a výplň byla nepochybně kontaminována přítomností dvou recentních hygienických zařízení přiložených k této zdi a dokumentovaných naším výzkumem.

10) Výše nastíněné malicherné příklady naší „nekvalitní“ a „neodborné“ práce nemohou zakrýt závažné kolegiální a lidské pochybení zástupců ÚAPPSČ, kteří místo informování autorů výzkumu o skutečnosti změny projektu a nálezu neprozkoumaných fragmentů archeologických terénů na místě archeologického výzkumu parkovacího domu svévolně přistupují k faktické realizaci tohoto výzkumu a ještě požadují na tento výzkum finanční prostředky. Součástí každého předstihového záchranného archeologického výzkumu je následný dohled při vlastním hloubení stavby, během něhož se pochopitelně řeší podobné případy či se sleduje geologická skladba daného území. Že stavebník neohlásil výkopové práce je skutečnost jedna, ale že tak neučinili naši kolegové z oboru je bohužel odrazem situace, v jakém se celá naše archeologie nachází.

11) Pokud bychom byli informováni o zemních pracích souvisejících s výstavbou parkovacího domu, prováděli bychom standardní dohled těchto činností a v opodstatněných případech bychom přistoupili k realizaci následného výzkumu vybraných a podstatných situací z prostředků, které máme na tento výzkum od stavebníka nasmlouvány. Vzhledem k výsledkům terénní části předstihového archeologického výzkumu parkovacího domu nepovažujeme dvě fakticky prezentované „neprozkoumané“ plochy za relevantní a adekvátní vynaloženému úsilí mnoha lidí, kteří jsou nuceni tuto skutečnost řešit.

12) Provádění jakéhosi revizního výzkumu (byť v dobré víře záchrany archeologických nálezů či situací) na ploše výzkumu prováděného jinou oprávněnou organizací považujeme minimálně za nekolegiální a dožadování se finančních prostředků na tento výzkum od stavebníka za neetické.

13) Z výše uvedených důvodů odmítáme nadále diskutovat nad rozsahem, strategií a mírou rozsahu záchranného archeologického výzkumu provedeného na ploše parkovacího domu, který považujeme minimálně za standardní. Diskusi je možno vést až nad výsledky výzkumu na úrovni nálezové zprávy či publikace. Tento postup je například uplatňován na velkoplošných výzkumech, které provádí více institucí.

13) V neposlední řadě jsme proti účelovému svolávání komisí bez závažnějšího důvodu, které je plýtváním času všech zúčastněných, zvláště když ani 14 dnů po svolání této komise nemáme v rukou zápis z této komise. Faktickým a jediným důvodem setkání dne 19. srpna 2010 bylo nepodložené nařknutí našich institucí z nekvalitně odvedené práce, což považujeme za bezprecedentně účelové, nekolegiální až urážlivé. Tato diskvalifikace funkce odborné komise, která je navíc prezentována i mimo obor ve směru ke stavebníkovi, vrhá negativní pohled na celou archeologii.

14) Naše společnosti a pracovníci, kteří se na výzkumu parkovacího domu podíleli, mají minimálně dvacetileté zkušenosti s prováděním předstihových archeologických výzkumů městských jader, včetně výrazně složitějších, komplikovanějších a rozsáhlejších ploch. Autoři výzkumu stáli u zrodu a kodifikace provádění archeologických výzkumů s komplikovanými stratigrafiemi v městských jádrech a podíleli jsme se na vývoji používané metodiky těchto výzkumů. Absolvovali jsme za uplynulých dvacet let desítky komisí na našich výzkumech, včetně komisí koreferentských, u jejichž zrodu jsme ostatně taktéž stáli. Nikdy a v žádném případě jsme nebyly terčem podobných nařčení či kritizováni za postup a realizaci záchranného archeologického výzkumu. Výsledky naší práce pravidelně prezentujeme veřejnosti, publikujeme v odborném tisku a v archivu Archeologického ústavu AV ČR Praha v.v.i. jsou k dispozici stovky nálezových zpráv, které hovoří o kvalitě naší práce nepochybně více, než utkvělé představy některých pracovníků ÚAPPSČ o urbánní archeologii a její problematice. Neobáváme se, že by si lidé, kteří naši práci již dlouhá léta sledují a znají, neudělali svůj nestranný a nezúčastněný pohled na tuto nešťastnou událost.

15) Tímto naším stanoviskem chceme tuto účelově vyvolanou a nesmyslnou causu uzavřít a nadále nejsme ochotni o této věci diskutovat a snášet další nesmyslné obvinění. Výsledky archeologického výzkumu na ploše parkovacího domu budou standardně shrnuty do podoby veřejně přístupné nálezové zprávy. Pochopitelně věcné, od osobních animozit oproštěné, odborné diskusi se v žádném případě nebráníme.

16) Závěrem nelze opomenout skutečnost, že konfrontační politika ÚAPPSČ obrácená nejen dovnitř obce, ale i vně vůči stavebníkovi přináší hořké ovoce v přijímání archeologie veřejností, čehož jsme právě v Mladé Boleslavi přímými a nedobrovolnými svědky. Den otevřených dveří na archeologickém výzkumu parkovacího domu navštívila v listopadu 1/10 všech obyvatel Mladé Boleslavi a nadšení veřejnosti z objevených situací přiměla politickou reprezentaci k zakonzervování některých nálezů. V současnosti, po čtyřech měsících provádění archeologických výzkumů ÚAPPSČ, je však postoj veřejnosti k archeologii zcela odmítavý.

Naše stanovisko bude prezentováno na našich webových stránkách a rozesláno účastníkům komise, které si pamatujeme, že se jí účastnili. Bohužel seznam členů komise nemáme dodnes (31. 8. 2010) k dispozici, podobně jako zápis z této komise.

V Praze dne 31. 8. 2010


S pozdravem za realizátory výzkumu parkovacího domu
na Staroměstském náměstí v Boleslavi
Michal Bureš a Vojtěch Kašpar


Přílohy:

Obr. 1: Přehled zkoumaných ploch (žlutě), čárkovaně hranice parkovacího domu, fotogrammetrická dokumentace čtverců zmiňovaných v textu a zaměření polohy prezentovaných nálezů ÚAPPSČ.

Obr. 2: Fotogrammetrická a fotografická dokumentace čtverců B7 a C6.

Obr. 3: Fotogrammetrická a fotografická dokumentace čtverce D9.

Obr. 4: Fotogrammetrická a fotografická dokumentace čtverců H11 a I12.
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie