czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Spolupráce s našimi partnery

ARCHAIA o.s.

Pochopitelně naším nejbližším partnerem je naše mateřské občanské sdružení ARCHAIA o.s. Společně spolupracujeme na mnoha společných výzkumných projektech (např. výzkum v areálu hradu v Buštěhradu či zjišťovací výzkum rohové parcely v Rakovníku; rozsáhlý výzkum na náměstí Republiky v Praze) a především částečně propojené personální obsazení se pravidelně schází na formálních i neformálních schůzkách, společných poradách, výletech a dalších pracovních i mimopracovních akcí. Pravidelně společně tráví zaměstnanci naši společnosti s členy občanského sdružení dovolenou při výzkumu a záchraně senohrabské plovárny a hradu Zlenice na řece Sázavě. Více na www.archaia.cz

ARCHAIA Brno o.p.s., ARCHAIA Olomouc o.p.s., ARCHAIA jih o.p.s.

Vedle skutečnosti, že ve správní radě naší společnosti je přítomen ředitel naší sesterké brněnské organizace, probíhá pravidelné setkávání především při řešení odborných problémů, na vědeckých konferencích či také při různých neformálních setkání. Brněnští kolegové spolupracovali na několika výzkumných projektech (záchranný archeologický výzkum na ploše Nového Zahradního Města; náměstí Republiky v Praze). Poměrně často se navzájem navštěvujeme (především konference či schůzky redakčních rad Forum Urbes Medii Aevi v Brně) a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti (výzkum pravěkých vícevrstevnatých lokalit, formulářová archeologie, zpracování keramických souborů atd.). Vzájemná podpora byla fakticky stvrzena finanční podporou publikačních aktivit brněnské obecně prospěšné společnosti (sborník Forum Urbes Medii Aevi a sborník Stříbrná Jihlava). Zároveň dlouhodobě konzultujeme možnost vytvořit s brněnskými kolegy společnosu odbornou radu, která by se stala platformou pro sesterské organizace vzniklé na půdě občanského sdružení. S jihočeskou společností spolupracujeme především formou spolupráce na jednotlivých výzkumných projektech (Božejov, Strakonický hrad, tvrze v Kestřanech u Písku, Kašperské hory). Více na www.archaiabrno.cz, www.archaiaolomouc.cz nebo www.archaiajih.cz

Klub Za starou Prahu

Tradičně dobrá spolupráce probíhá mezi společností ARCHAIA Praha o.p.s. a Klubem Za starou Prahu a to především díky naší zaměstnankyni Kateřině Samojské, přední činovnici Klubu. Vedle spolupráce na přednáškových cyklech se snažíme Klub za starou Prahu podporovat v jednotlivých památkových causách a finančně jsme přispěli na vydávání Věstníku Klubu Za starou Prahu. Více na www.zastarouprahu.cz

Společnost přátel starožitností

Výraznější spolupráce byla navázána se Společností přátel starožitností. Tomuto občanskému sdružení se snažíme být nápomocni při zajištění jejich bohatého spolkového života. Jedná se především o některé krátkodobé výpomoci, jako například poskytnutí a zajištění dopravy, převoz či stěhování a finanční podpora vydavatelských aktivit. Zásadním počinem bylo především převezení paralyzované knihovny Společnosti přátel starožitností do našich kanceláří, kde bohužel doposud leží zabalena do banánových krabic. Především starší svazky a ročníky časopisů, kterými disponuje knihovna Společnosti přátel starožitností, budou vhodným doplňkem naší knihovny, obsahující především novější literární produkci. Výsledkem spolupráce se Společností přátel starožitností by měly být dvě separátní knihovny přístupné širší veřejnosti s jednotným vyhledávacím systémem a katalogizací. Více na www.sps.kx.cz

ilustrační fotografie