czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

07. 02. 2017

Archeologický výzkum zaniklé vsi Opatovice v Křemencové ulici


V lednu tohoto roku skončila jedna z etap archeologického výzkumu na dvoře za domem v Křemencové 18, čp. 164 v Praze 1 – Novém Městě.


Výzkum proběhl v listopadu a prosinci 2016 a v lednu 2017, přičemž jeho předmětem byla plocha nezastavěná dvora (550 m2) za domem. Hlavní budova při ulici je kompletně podsklepena, nádvorní křídlo je nepodsklepeno a spolu s plochou garáží v zadní části dvora by mělo být předmětem následujícího archeologického výzkumu. Část plochy dvora byla již v minulosti narušena mladšími zásahy a na části proběhl v roce 2013 archeologický výzkum společnosti ČSA v souvislosti s původním projektem umístění podzemních garáží.
Svrchní partie nadloží o mocnosti okolo 1 m byly tvořeny pozdně novověkými až recentními navážkami, které byly za dohledu archeologa odtěženy mechanizací již v průběhu srpna a září 2016. Zadní části dvora byla značně narušena rozsáhlými novověkými jámami 17.–19. století, které se zahlubovaly do barokního zahradního horizontu (nezastavěný pozemek náležel k faře sv. Michala v Jirchářích).
Spodní partie souvrství byly na celém pozemku tvořeny středověkým zahradním horizontem a odpadními vrstvami o mocnosti do 0,4 m. Z období mladšího středověku (14.–15. století) pak pocházela odkrytá studna, a také kamenná základová zdiva (část parcelní zdi a jižní obvodové zdivo sklepa lokační zástavby). Výše zmíněné středověké souvrství překrývalo půdní horizont a do něj zahloubené četné objekty vrcholně středověkého stáří. Právě nejstarší sídelní horizont 12. a 13. století (předlokační ves Opatovice) reprezentoval nejzajímavější nalezené situace. Odkryty byly kompletní půdorysy dvou zahloubených domů a torza dvou dalších. Jeden se zahloubených dřevozemních domů byl později rozšířen a vybaven kamennou podezdívkou. V zásypu zaniklých domů bylo nalezeno několik mincí včetně norimberského feniku Fridricha I. (1152–1190). Odkryty byly také četné výhně a vyhřívací jámy související se zpracováním železné rudy a zbytky železářských tavicích pecí. Se železářstvím souvisely také velmi hojné nálezy strusky. O zpracování barevných kovů svědčily nálezy drobných keramických tyglíků se stopami po barevných kovech.
Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie