czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Výzkum a ochrana památek

Základním posláním naší společnosti je ochrana a záchrana ohrožených archeologických, historických i architektonických památek, které jsou nedílnou součástí našeho historického dědictví.

Ve stávajícím systému archeologické památkové péče provádíme záchranné a předstihové archeologické výzkumy na území celé České republiky, především s důrazem na širší pražskou sídelní aglomeraci.

Zajišťujeme kompletní provedení záchranných archeologických výzkumů, včetně zajištění jeho částí formou subdodávky.

Zajistíme konzervace a speciální analýzy archeologických pramenů a správu a odborné zpracování movitých archeologických památek až do úrovně předání do muzeí.

Provádíme zjišťovací archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavebním záměrem nebo územním plánem.

Disponujeme specialisty na provádění stavebněhistorických průzkumů (SHP) a archivních průzkumů a dokážeme zpracovat historický vývoj území či topografii jednotlivých objektů, parcel, bloků či celých městských částí a katastrů.

Poskytujeme konzultační, poradenskou a informační činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče.

V rámci vědeckovýzkumných aktivit se zabýváme množstvím témat, které souvisejí především se specializací našich odborných pracovníků (archeologie pravěkých a raně středověkých sídlišť a pohřebišť, archeologie historických městských jader, archeologie vesnických sídlišť, systematický výzkum Nového Města pražského, dějiny středověké a novověké hmotné kultury - především keramická a sklářská produkce, stavebně historické průzkumy a místopis historických objektů, výzkum opevněných sídel, legislativa památkové péče apod.).

ilustrační fotografie