czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Výzkum hradu Zlenice a senohrabské občanské plovárny

Zde jsou k dispozici ke stažení souhrnné zprávy o naší činnosti na senohrabské plovárně v letech 2008 až 2013:

Od roku 1999 pořádá společnost ARCHAIA každoroční (s výjimkou let 2003 a 2004) expedici na posázavský hrad Zlenice, kde se společně s občanským sdružením Zlenice - sdružení pro ochranu kulturního dědictví (www.zlenice.cz) podílí na záchraně tohoto unikátního objektu. Zaměstnanci, příznivci i kamarádi členů občanského sdružení a zaměstnanců obecně prospěšné společnosti ve svém volném čase, o dovolené provádějí a především po metodické stránce vedou archeologický výzkum vyvolaný revitalizací a záchranou hradu (na výzkumu se podílí taktéž Archeologický ústav AV ČR - doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. a od roku 2005 také Středočeské muzeum v Roztokách - mgr. J. Hložek). V průběhu let byl prováděn výzkum související především s rekonstrukcí 1. brány jádra hradu (konzervace a zastřešení) a posléze bylo přistoupeno k výzkumu souvisejícího s projekcí a usměrněním plánovaných úprav návštěvnického provozu (výzkum 2. a 3. brány jádra, výzkum hradního příkopu, zjišťovací sondáž na předhradí, výzkum brány do předhradí). Dosavadní výsledky výzkumu dovolují klást vznik hradu ještě do konce 13. století (první písemná zmínka pochází z roku 1918), přestože převážná část zkoumaných situací souvisí především se zánikem hradu v rámci válečných aktivit Jiříka z Poděbrad v Posázaví v letech 1463-1465. Zpracován a především publikován (sborník Castellologica bohemica 9) je detailní průzkum 1. brány jádra hradu včetně nálezového inventáře. Výzkum prováděný zcela na principu neziskovosti a dobrovolnosti je pochopitelně i společenskou událostí, kde se setkávají zaměstnanci, členové i přátelé naší dceřiné i mateřské společnosti při neformálních diskusích.

V tomto malebném koutě Posázaví se přímo pod zlenickým hradem nachází občanská plovárna, jejíž počátky je možno vysledovat až ke konci 19. století (1899). Od roku 2002 je ve spolupráci s Občanským sdružením pro obnovu plovárny a zachování přívozu prováděn zjišťovací archeologický výzkum a členové naší společnosti se podílejí na údržbě a záchraně této památky. Svou zlatou éru prožila plovárna v období první republiky, kdy nedaleká obec Senohraby byla nejen oblíbeným letním sídlem pražské střední a vyšší třídy (z té doby se ve vesnici dochovaly architektonicky kvalitní moderní vily), ale i vyhlášeným zimním střediskem Pražanů, o čemž svědčí dodnes patrné zaniklé běžecké stezky v lesích či areál skokanských můstků, dnes porostlý vzrostlými stromy. Plovárenský komplex v té době čítal 99 dřevěných lázeňských kabin, altán, restauraci, loděnici a převoznický domek. Bohužel období poválečných a porevolučních let zanechalo na této památce těžké rány. Altán zanikl, z bývalých kabin se podařilo zachránit pouze posledních třináct. Část zanikla požárem, část vandalstvím, část byla rozebrána a odvezena. Výzkumný projekt, který zde zahájila společnost Archaia, měl za úkol archeologickým způsobem ověřit možnost výpovědi nálezové situace k rekonstrukci podoby nadzemních zaniklých dřevěných staveb (v tomto případě lázeňských kabin, jejichž podobu a různý způsob zániku známe - požár, devastace, ponechání vlastnímu osudu, úmyslné rozebrání). Experimentální archeologický výzkum odhalil nejen dvě novověké fáze kabin z průběhu 20. století včetně zajímavých archeologických nálezů hmotné kultury dokládající plnohodnotný lázeňský život, ale i tři středověké fáze zaniklých dřevěných objektů na kamenných podezdívkách a uměle vyhloubený náhon. Středověké osídlení souvisí s existencí hospodářského zázemí hradu Zlenice, situovaného přímo nad plovárnou a zaniklého válečnými událostmi v 60. letech 15. století.

Aktualizované stránky Sdružení Zlenice naleznete na  www.zlenice.cz

ilustrační fotografie