czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Informace pro autory článků do sborníku

Ke stažení ve formě pdf:

PDF Pokyny pro autory.pdf (91,4 kB)

Texty zasílejte ve Wordu bez automatických úprav (např. bez automatického číslování odstavců, kapitol či poznámek pod čarou – ty omezte na co nejmenší míru z hlediska jejich počtu i rozsahu, číslujte postupně mechanicky a jejich znění umístěte na konec za vlastní text příspěvku; jejich obsah by měl být v zásadě omezen na poděkování za spolupráci, zapůjčení materiálu apod.). Vyhněte se rovněž používání záhlaví a zápatí. Jednotlivá slova oddělujte pouze jednou mezerou. Odstavce odsazujte tabelátorem, nikoli mezerníkem, neoddělujte je od sebe volným řádkem a za posledním řádkem odstavce nenastavujte větší mezeru. Nepoužívejte podtržené písmo, pro nadpisy kapitol používejte tučné písmo, pro nadpisy podkapitol tučné s kurzívou, pro nadpisy v rámci podkapitol kurzívu, aby byla jasná hierarchie kapitol a podkapitol. Odkazy na obrázky v textu pište kurzívou (závorka normálním písmem) – pouze ovšem na obrázky vlastní, nikoli na obrázky, na které se odkazujete v citované literatuře.V textu (včetně seznamu literatury a popisků k ilustracím) se vyhýbejte zkratkám – text bude překládán do angličtiny a zkratky nejsou srozumitelné ani pro překladatele, ani pro čtenáře. V citacích literatury se přidržte vzoru Archeologických rozhledů: příjmení autora/autorů a vročení práce pište kurzívou, vše ostatní včetně závorky normálním písmem. Má-li citovaná literatura (monografie, článek) cizojazyčné resumé, uvádějte v soupisu literatury název citované práce i v tomto jazyce. Soupis použité literatury sestavujte opět dle vzoru Archeologických rozhledů – jméno autora/autorů a vročení kurzívou, vše ostatní (včetně dvojtečky) normálním písmem. Seznam literatury smí obsahovat výhradně jen ty tituly, na které odkazujete v textu. U každé monografie musí být kromě názvu uvedeny místo a rok vydání, u každého článku název periodika, resp. sborníku (zde včetně jména editora), ročník, příp. číslo, a stránkový rozsah celého citovaného článku. Příspěvky je nutné doplnit kratším podkladem pro německý abstrakt (cca 1500 znaků) a delším resumé (do maximálního rozsahu 1/5 vlastního textu), jež bude publikováno v českém jazyce. Resumé může obsahovat odkazy na obrázky i na použitou literaturu, ne však na vysvětlující poznámky „pod čarou“. Text resumé nečleňte do kapitol a podkapitol. Obrázky číslujte v tom pořadí, v jakém na ně poprvé odkazujete v textu (tj. v textu při prvním odkazu na daný obrázek nesmí např. po prvním odkazu na obrázek č. 3 následovat první odkaz na obrázek 7, ale 4). Používáte-li převzaté obrázky, je v jejich popisu nutné uvést odkaz na pramen, z něhož jsou převzaty (+ citaci samotného pramene v seznamu literatury). U ostatních obrázků uveďte vždy jejich autora (foto, kresba). Barevné obrázky ukládejte ve formátu JPEG, model CMYK, případně i RGB, v rozlišení 300 dpi pro formát 18x13 cm. Pérovky ukládejte s rozlišením nejméně 600 dpi. Jsou-li pouze jednobarevné (černá), volte formát JPEG bitmap, vícebarevné ukládejte jako PDF. Vyhněte se slovním popiskům jakožto součásti obrázků (sborník vychází anglicky!), slovní vysvětlující poznámky k obrázku (např. popis různých druhů šrafování pro jednotlivé použité barvy) musí být uvedeny zvlášť v popisu k danému obrázku. V ostatních případech (číslování jednotlivých předmětů apod.) volte bezpatkové písmo (Arial, Helvetica apod.) a jeho velikost, stejně jako sílu čar samotných obrázků, přizpůsobte velikosti obrázku (jejich výsledné formáty viz již vydaná čísla sborníku). Kresby je třeba opatřit měřítkem, plány navíc orientací vůči světovým stranám.

ilustrační fotografie