czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Naše knihovna

Naše knihovna vznikla jako knihovna občanského sdružení Archaia v r. 1995 zcela spontánně – na jejím počátku stálo několik svazků patřících původně členům sdružení a iniciativa 1 pracovnice, která se vytvoření knihovny ujala, ale jejíž pracovní náplň byla zcela jiná. Doplňování fondu probíhalo léta spíše nahodile a příležitostně. Důvodů bylo více: především nedostatek času na pravidelné a systematické budování a zpracování knihovního fondu, ne vždy dostatek peněz na pořizování publikací atd. Dodnes se v jejím složení odráží např. personální obsazení společnosti v té které době i  priority společnosti v určitém období (např. populárně naučná literatura z oboru archeologie pochází zejména z počátků budování archeologického parku Liboc, konec 90. let v knihovním fondu představuje téměř výhradně archeologická literatura a minimum literatury z příbuzných oborů - dějiny umění, památková péče, pomocné vědy historické, ty se naopak v knihovně objevují v posledních letech v souvislosti s větším využitím pracovního místa historičky umění K. Samojské.). V dobách zhoršené finanční situace se na mnohé zajímavé a důležité tituly nedostávalo financí, takže nám „unikly“. V podstatě lze říci, že v 90. letech stála knihovna stranou zájmu. Teprve po roce 2003 se knihovna začíná budovat systematičtěji. V tomto roce vznikla nástupnická organizace obecně prospěšná společnost ARCHAIA Praha a knihovna přešla zcela pod její správu. Od roku 2018 je knihovna ve správě společnosti Archaia Praha z.ú.

            Knihovna obsahuje základní archeologickou literaturu potřebnou pro každodenní práci archeologů a výběrově rovněž knihy z příbuzných oborů (památková péče, pomocné vědy historické, dějiny umění, architektura, archivnictví atd.). Největším přínosem je poměrně značné množství odborné zahraniční literatury, převážně anglosaské a německé,  ale i polské, zaměřené především na středověkou archeologii. Jedním z menších, ale přesto významných zdrojů získávání nové literatury je již přes 10 let probíhající výměna publikací mezi naší společností a Archivem hl. města Prahy, díky které je naše knihovna zásobena literaturou z oboru archivnictví a pomocných věd historických. V souvislosti s vydáváním sborníku Studies in Post-Medieval Archaeology se v poslední době daří rovněž uskutečňovat příležitostnou výměnu našeho sborníku za produkci jiných archeologických a památkových institucí.

K dnešnímu dni (27.6.2011) máme zpracovaných 1427 svazků, z toho 368 svazků zahraniční literatury.

           

PDF Knihovna Archaia Praha o.p.s..pdf (432,0 kB)

Kompletní seznam svazků knihovny Archaia Praha z.ú.

Hlavním cílem by i do budoucna mělo být doplňování fondu základní odbornou literaturou (zejména periodickými sborníky a řadami) a pokud to finanční situace dovolí, rovněž zahraniční literaturou, jak tomu bylo doposud.

Knihovna není běžně veřejnosti přístupná. Nicméně v případě vážného zájmu ji lze zpřístupnit i externistům (odborné i laické veřejnosti a studentům), a to formou prezenčního studia a zásadně na základě předchozí domluvy. Kontakt: tel.224317913, e-mail praha@archaia.cz, kontaktní osoba Štěpánka Jílková. Knihovna se nachází v sídle společnosti v Truhlářské ul.20, 1.patro.

Níže jsou uvedeny přírustky zahraniční literatury, které jsme do naší knihovny získali v průběhu let 2010 až 2012:

ilustrační fotografie