czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Personalia

Správní rada

PhDr. Zdeněk Lochmann PhDr. Zdeněk Lochmann (*20. 1. 1955)
(20. 6. 2008 zahájil první rok prvního tříletého funkční období - předseda správní rady)
tel.: +420 234 653 307
e-mail: lochmann@praha.npu.cz

Archeologii vystudoval v letech 1977-81 na FF UJEP v Brně (v roce 1982 získal titul PhDr.) a následně pracoval v několika okresních muzeích jako archeolog. V letech 1981-1984 v Náchodě, v roce 1984 v Kladně a v letech 1985 až 1986 v Muzeu hlavního města Prahy. Od roku 1987 do roku 1988 prodléval na studijním pobytu v Národním muzeu v Praze a následně nastoupil do archeologického oddělení Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody (dnes Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze). V rámci svých odborných aktivit v rámci středověké archeologie se specializoval na problematiku opevněných sídel a jejich hmotné kultury, prováděl záchranné archeologické výzkumy na ohrožených lokalitách v pražské památkové rezervaci a především se podílel na organizačním a legislativním zajištění fungování Pražské archeologické komise, které je tajemníkem. Aktivním byl i na poli komunální politiky (místostarosta městské části).

PhDr. Jiří Musil, Ph. D. PhDr. Jiří Musil, Ph. D. (*10. 4. 1967)
(20. 6. 2008 zahájil druhý rok druhého tříletého funkčního období)
tel.: +420 220 491 407
e-mail: jiri.musil@ff.cuni.cz

Studoval klasickou archeologii na FF UK v Praze, kde pokračoval a dokončil doktorandské studium. Ihned po ukončení studia nastoupil do Ústavu pro klasickou archeologii, kde působí dodnes a aktivně se podílí na výchově nové generace našich klasických archeologů. Intenzivně se věnuje dokladům přítomnosti římských vojsk na našem území a aktivně se podílí na výzkumech římských lokalit u Mušova na jižní Moravě. Specializuje se na problematiku římských militárií, dočasných římských vojenských táborů a jejich odrazu v archeologických i písemných pramenech. Své poznatky prezentuje především na seminářích a přednáškách věnovaných archeologii římských provincií v Ústavu pro klasickou archeologii FF UK a je spoluautorem základních skript pro studenty tohoto oboru. Vedle domácích výzkumů se podílel i na několika zahraničních expedicích (Bulharsko, Egypt). Dlouhodobě aktivně činný je i v komunální politice (starosta obce).

PhDr. František Gabriel, Ph. D. PhDr. František Gabriel, Ph. D. (*4. 1. 1949)
(20. 6. 2008 zahájil druhý rok prvního tříletého funkčního období)
tel.: +420 487 853 603
e-mail: pu-uvpd@volny.cz

V letech 1969-74 studoval archeologii a dějiny umění na FF UJEP v Brně, titul PhDr. získal na FF UK v roce 1982. V letech 1974-75 pracoval jako dělník v expozituře Archeologického ústavu AV ČR a následně v letech 1975- 88 jako archeolog v Krajském muzeu v Teplicích (pracoviště Bílina). Po krátkém působení mezi lety 1988-90 v Projektové a inženýrské organizaci Ministerstva kultury v Praze nastoupil v roce 1991 do Památkového ústavu v Ústí nad Labem na detašované pracoviště v České Lípě, které sám zakládal a vybudoval (dnes Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, odloučené pracoviště Česká Lípa). Intenzivně se zabývá středověkou archeologií, především opevněných sídel (výzkumy hradů - Helfenburk u Úštěku, Česká Lípa), zděnou profánní i sakrální architekturou, městskou archeologií i hmotnou kulturou středověku. Své bohaté zkušenosti využívá při svém pedagogickém působení na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Dozorčí rada

David Merta (*18. 1. 1967)
(20. 6. 2008 zahájil první rok prvního tříletého funkčního období - předseda dozorčí rady)
tel.: +420 777 239 044
e-mail: dmerta@archaiabrno.cz

V letech 1987-1994 Studoval český jazyk a historii, posléze archeologii a historii na FF MU v Brně. V letech 1994-1997 byl terénním technikem v Ústavu archeologické památkové péče v Brně (ÚAPP Brno), od roku 1997 samostatně vedl terénní výzkumy. Mezi lety 1997-2002 intenzivně působil jako vedoucí terénní specialista a archeolog v nestátní archeologické společnosti ARCHAIA o.s. a následně od roku 2002 ve společnosti ARCHAIA Brno o.p.s (od roku 2002 je členem odborné rady, zástupcem ředitele této společnosti a vedoucím brněnského pracoviště). V rámci svých četných aktivit se věnoval především výzkumům v historickém centru Brna a na mnoha dalších moravských lokalitách. Specializuje se urbánní městskou archeologii, studium středověké měšťanské architektury, zvláště nejstarších kamenných domů z konce 13. a 14. století. Dále se zabývá prezentací a modelovými rekonstrukcemi archeologických objektů, středověkými technologiemi či hmotnou kulturu raného a vrcholného středověku i novověku. Je členem redakční rady specializovaného sborníku Forum Urbes Medii Aevi. Od roku 2006 je ředitelem obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Brno o.p.s.

PhDr. Michal Tryml, CSc. PhDr. Michal Tryml, CSc. (*14. 5. 1946)
(20. 6. 2008 zahájil druhý rok druhého tříletého funkčního období)
tel.: +420 234 653 136
e-mail: tryml@praha.npu.cz

Po té, co vystudoval archeologii na FF UK v roce 1971, nastoupil do archeologického oddělení Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody (dnes Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze). Na svém působišti stál u zrodu intenzivnějšího archeologického zájmu o středověké a novověké archeologické situace v pražské památkové rezervaci a podílel se na vytváření metodiky a způsobu vedení záchranných archeologických výzkumů na lokalitách ohrožených stavební aktivitou. Za svého dlouholetého působení v NPÚ provedl desítky rozsáhlých i menších záchranných archeologických výzkumů především na Malé Straně a Starém Městě pražském. V rámci svého zaměření na archeologii středověkého města, především Prahy, se detailněji zabývá nejstarší zděnou architekturou středověkého města a jako jeden z prvních věnoval větší pozornost archeologickému poznání doposud opomíjeného teritoria Nového Města pražského.

Mgr. Jan Turek Mgr. Jan Turek (*19. 6. 1970)
(20. 6. 2008 zahájil druhý rok prvního tříletého funkčního období)
tel.: +420 274 814 463
e-mail: turekjen@quick.cz

Na studia archeologie, ukončená v roce 1993 na FF UK v Praze, navázal ročním (1995) postgraduálním studiem na univerzitě v Sheffieldu. V letech 1993-99 pracoval v oddělení prostorové archeologie Archeologického ústavu AV ČR v Praze a od roku 1999 přednášel na Katedře archeologie Fakulty humanitních studií (nyní FF) Západočeské univerzity v Plzni. V současné době pracuje jako odborný pracovník - archeolog v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Zabývá se především kamennou broušenou industrií českého neolitu (pozdní doby kamenné), kulturou lidu se zvoncovitými poháry, pohřebním ritem, společenskou strukturou a symbolickými systémy závěrečné etapy neolitu, organizací produkce a komunikací v rámci pravěké Evropy. Vedle teoretického studia se především v období svého působení v Archeologickém ústavu AV ČR podílel na mnoha záchranných (Jenštejn, Tišice) i systematických (Uhy) výzkumech a účastnil se několika zahraničních expedic.

Odborná rada

PhDr. Jaromír Žegklitz - předseda odborné rady (od 29. 6. 2004)
Mgr. Vojtěch Kašpar - ředitel společnosti a člen odborné rady (od 29. 6. 2004)
PhDr. Petr Juřina, PhD. - člen odborné rady za zakladatele (od 29. 6. 2004)
Mgr. Kateřina Samojská, PhD. - členka odborné rady (od 6. 6. 2007)

Archeolog – ředitel společnosti

Mgr. Vojtěch Kašpar Mgr. Vojtěch Kašpar (*27. 4. 1969)
(28. 6. 2007 zahájil své druhé čtyřleté funkční období na postu ředitele společnosti; člen odborné rady)
tel.: +420 224 317 913
e-mail: kaspar@archaia.cz

Studium archeologie, započaté na Filozofické fakultě UK v Praze (spolu s historií, českým jazykem a etnologií, 1987 - 1996), dokončil na Katedře archeologie FF Univerzity v Lodži v Polsku v letech 1998 - 2001 (Mgr. 2001). V letech 1989 - 1992 pracoval jako dělník a asistent v Archeologickém ústavu AV ČR a od roku 1992 je archeologem v občanském sdružení Archaia o. s. V roce 2003 se stal ředitelem obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. V rámci svých terénních aktivit se podílel na desítkách rozsáhlých i menších záchranných archeologických výzkumech především v pražské památkové rezervaci, ale také na mnoha opevněných sídlech v celých Čechách. Při výzkumech společnosti Archaia se podílel na standardizaci a kodifikaci postupů a metod provádění a zpracování rozsáhlých plošných městských archeologických výzkumů. Je jednatelem nejstarší české historicko-vlastivědné Společnosti přátel starožitností, založené roku 1888. Od roku 2013 je vedoucím redaktorem Časopisu Společnosti přátel starožitností, který je jedním z nejstarších českých periodik věnovaných historii, archeologii, dějinám umění a historické vlastivědě (vychází nepřetržitě od roku 1893). Zabývá se středověkou archeologií, problematikou středověkých měst a hmotné kultury, především s důrazem na Nové Město pražské. Tuto problematiku zároveň od roku 2004 přednáší v rámci kurzů přednášek Archeologie středověké Prahy na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni a na Ústavu pro archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je členem redakční rady specializovaného castellologického sborníku Castellologica bohemica, sbormíku Forum Urbes Medii Aevi, zaměřeného na problematiku urbánní archeologie ve středoevropském prostoru, sborníku Studies in Post-Medieval Archaeology, který se zaměřuje na problematiku archeologie novověku a časopisu Staletá Praha, věnovanému kulturnímu dědictví, památkové péči, archeologii, dějinám umění Prahy.

Níže jsou ve formátech pdf prezentovány publikační aktivity, přednášková činnost, vyšlé recenze na literaturu a výstavní aktivity Vojtěcha Kašpara:

PDF Publikacni aktivity (176,0 kB)

PDF Prednaskova cinnost (141,0 kB)

PDF Recenze a referaty (135,3 kB)

PDF Vystavni cinnost (99,2 kB)

Archeologové a další odborní pracovníci na kvalifikační úrovni archeologa

Jan Jeřáb Jan Jeřáb (*28. 12. 1974)
tel.: +420 606 728 374
e-mail: hjerab@archaia.cz

V letech 1994–2003 studoval historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Po bakalářském studiu zakončeném v roce 1997 obhajobou bakalářské práce (Vratislavský obchod s východní a střední Evropou v 16. století) pokračoval v magisterském studiu, které z rodinných důvodů přerušil v posledním ročníku. Od roku 1994 byl pracovníkem občanského sdružení Archaia o.s., kde nejdříve pracoval jako terénní pracovník později jako asistent archeologického výzkumu. Od roku 2003 pracuje jako archeolog v obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Praha o. p. s. V rámci svých terénních aktivit se podílel na desítkách menších i rozsáhlejších záchranných archeologických výzkumech převážně na území Prahy, ale účastnil se i několika významných výzkumů především v severních (Libkovice) a západních Čechách (Kladruby). Zabývá se především archeologií středověku a raného novověku (vývoj středověkých a raně novověkých měst).

Mgr. Martin Vyšohlíd Mgr. Martin Vyšohlíd (*15. 5. 1973)
tel.: +420 602 477 078
e-mail: vysohlidm@archaia.cz

V letech 2003–2007 studoval bakalářský stupeň oboru Pravěká a raně středověká archeologie na Filozofické fakultě UK v Praze (téma bakalářská práce: Zpracování barevných kovů ve středověku. Příspěvek k interpretaci nálezů na náměstí Republiky v Praze). Ve stejném oboru pokračoval v letech 2007–2010 v magisterském studiu, které zakončil diplomovou prací na téma Příspěvek k problematice archeologie veřejných prostranství na příkladu náměstí Republiky v Praze. Od r. 1999 působil postupně jako terénní pracovník, vedoucí terénní specialista, asistent archeologického výzkumu a archeolog ve společnosti Archaia, o.s. Zúčastnil se zde více než 50 archeologických výzkumů především na území Prahy a středních Čech. Členem občanského sdružení Archaia, o.s. je od r. 2002. Od stejného roku je také členem nejstarší české historicko-vlastivědné Společnosti přátel starožitností (založené roku 1888). Zaměřuje se především na archeologii vrcholného a pozdního středověku a raného novověku našich měst. Jeho zájem se soustřeďuje zejména na problematiku archeologie veřejných prostranství, v oblasti hmotné kultury pak na zpracování barevných kovů a kostěné industrie a na vývoj drobné keramické plastiky ve středověku. V oblasti novověku je jeho zájmem soustředěn na zajímavou problematiku výroby, chronologie a charakteru produkce keramických dýmek v průběhu 17.–19. století ve střední Evropě.

Níže jsou ve formátech pdf uvedeny publikační aktivity, účast na konferencích a přednášková činnost:

PhDr. Jaromír Žegklitz PhDr. Jaromír Žegklitz (*9. 4. 1959)
tel.: +420 605 082 963
e-mail: zegklitz@archaia.cz

Po studiu oboru historie na Filozofické fakultě UK v Praze v letech 1978-1982 (v roce 1983 získal titul PhDr.) pracoval od roku 1982 až do roku 1991 v Archeologickém ústavu AV ČR, kde se podílel na konstituování, do té doby stranou stojící, postmedievální archeologie v českých zemích. Po revolučních dnech konce 80. let aktivně vstoupil do politiky a podílel se na vzniku Občanské demokratické aliance a Občanského institutu, kde pracuje dodnes. V roce 2003 se opětovně vrátil na částečný úvazek k archeologii a nastoupil jako archeolog do obecně prospěšné společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. Zabývá se především archeologií novověku a její movitou pramennou základnou (sklářská výroba, keramika, kachle). V letech 1987-1991 byl předsedou odborné skupiny pro postmedievální archeologii ČSSA při ČSAV. Ve společnosti ARCHAIA Praha o.p.s. se podílel na vzniku konference pro novověkou archeologii Forum Archaeologiae post-mediaevalis a je hlavním redaktorem sborníku z této konference.

Vedoucí odborné administrativy

PhDr. Štěpánka Jílková PhDr. Štěpánka Jílková (*28. 11. 1962)
vedoucí odborné administrativy a správa knihovny
tel.: +420 721 453 305
e-mail: praha@archaia.cz

Bc. Jolana Příhodová Bc. Jolana Příhodová (*17. 11. 1970)
odborná administrativa a evidence archivních fondů
tel.: +420 224 317 913
e-mail: prihodova@archaia.cz

Bc. Alice Svatá Bc. Alice Svatá (*7. 3. 1973)
odborná administrativa a evidence archivních fondů
tel.: +420 224 317 913
e-mail: svata@archaia.cz, alicesvata@seznam.cz

Účetní – asistentka personalistky

Eva Bečvářová Eva Bečvářová
účetní a asistentka personalistky
tel.: +420 224 317 913
e-mail: becvarova@archaia.cz

Asistent archeologického výzkumu

David Polcar David Polcar (*1. 7. 1973)
asistent archeologického výzkumu
tel.: +420 606 931 553
e-mail: polcar@archaia.cz

Jan Poledne Jan Poledne (*3. 5. 1974)
asistent archeologického výzkumu
tel.: +420 728 713 243
e-mail: jenda7405@seznam.cz, poledne@archaia.cz

Specialista archeologického výzkumu

Jiří Maděrič Jiří Maděrič (*13. 7. 1972)
terénní specialista archeologického výzkumu
tel.: +420 724 923 486
e-mail: match007@seznam.cz

Pracovník archeologického výzkumu

neobsazeno

ilustrační fotografie